NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.,(Şirket) veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.
Şirketimiz, Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu yatırım kuruluşları (Yatırım Kuruluşları), dışarıdan hizmet alınan şirketler ile tüm sermaye piyasası iş ve işlemlerini bu ihraçların/işlemlerin doğası gereği veya kanuni yükümlülüğü olan yan işlemleri bizzat ve/veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek yürütmektedir/yürütebilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ


Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz ile Şirketimizle paylaştığınız tüm kişisel verileriniz;

  1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Tarafınızla imzalanan sözleşmeler kapsamında tarafınıza fon kurulması, fon yönetimi, bireysel portföy yönetimi gibi hizmetlerin sunulabilmesi,
o Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
o Ürün veya hizmetlerin başvuru ve aktivasyon süreçlerinin oluşturulması,yürütülmesi veya takibi,
o Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşterilere sağlanması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Yatırım süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Şirketimizin/ işbirliği içerisinde olduğu / aracılık ettiği kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi,
oMevzuata uygun olmak kaydıyla iştiraki olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi,
o Şirketimizle aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
o Şirketimizin sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi amaçlarıyla;

  1. Şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Şirketimizin faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
o Şirketimizin denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Şirketimiz ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin ve finansal risk süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
o Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
o Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
o Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
o Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
o Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya yürütülmesi,
o İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
o Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;

  1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;

 

o Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin yürütülmesi,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
o İş ortakları, tedarikçiler ve bağlı ortaklık/iştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi,
o İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Şirketimiz hedefleri doğrultusunda projelerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

  1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;

 

o Müşteri talep veya şikâyetlerinin takip edilmesi veya sonuçlandırılması amaçlarıyla;
o Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi

  1. Açık rızanızın varlığı halinde;

 

o Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
o Ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması,
o Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya yürütülmesi,

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir. Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, internet sitemiz, Genel Müdürlük, Şirketimiz genel müdürlüğünün bulunduğu yerlerdeki güvenlik kameraları, internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, muhtelif sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

 

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, fon kurulması, fon yönetimi, bireysel portföy yönetimi çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm sermaye piyasası işlemlerimiz kapsamında iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, Sermaye Piyasası Kurulu , Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, , Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlar ve platformlar dahil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, yurt içindeki hissedarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, KVKK’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Şirketimize başvurarak;

o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
o 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
o Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
o İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi “Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 A Blok İç Kapı No:801 SARIYER / İSTANBUL” adresimize elden teslim edebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.  Bununla birlikte, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@nurolportfoy.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.