Danışma Komitesi

Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu İcazet Belgesi

Danışma komitesi, Fon faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Vermiş oldukları kararlara esas teşkil eden ilgili İslami hükümleri gerekçesi ile sunmaktadır. Karar verilmesi gereken konulara ilişkin açık İslami hükümlerin olmaması durumunda, fıkıh usulü tatbik edilerek kararlarını vermektedir.

Danışma komitesi, hiyerarşik bir ilişki olmaksızın Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir ve doğrudan Şirket yönetim kuruluna raporlama yapar.

Danışma Komitesi ve Üyeleri

İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“İSFA”), 2014 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. İSFA’nın amacı ve temel iş konusu, finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ürünleri, finansal ürün geliştirme, şer’i yönetişim, eğitim ve geliştirme alanlarında finansal kuruluşlara, İslâm Hukuku’nun hükümleri çerçevesinde danışmanlık sağlamaktır.

İSFA gelişen, büyüyen ve yaygınlaşan İslâmi finans kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları finansal, şer’i, yönetimsel alanda danışmanlık hizmeti vermek ve bu ekosisteme en yüksek faydayı sağlamak üzere kurulmuştur.

İSFA bünyesinde yer alan danışma komitemiz Mehmet ODABAŞI, Mustafa Dereci ve Yaşar YALÇIN olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

Mehmet ODABAŞI

1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokul ve İmam Hatip Lisesini (1993) Sivas’ta bitirdi. Lise ’de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı ve 1998 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisans yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi’nin Mebsut adlı eseri ile İthafü’l-kârî bihtisâri Fethi’l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak 2011 yılında merkezi Bahreyn’de bulunan ve İslami Finans ve Bankacılık alanında standart belirleyici bir kurum olarak uluslararası bir konuma sahip bulunan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) tarafından yayımlanan “el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye” adlı eserin “Faizsiz Bankacılık Standartları” adıyla Türkçe’ye kazandırılmasını sağlamıştır.

Faizsiz Bankacılık ve İslâmî Sigortacılık alanında sürekli eğitim ve seminerler vermeye devam etmekte olup bu çerçevede Katılım Bankaları Birliği, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Danışma Komitesi Başkanı olduğu İSFA tarafından düzenlenen İslami Bankacılık konulu eğitim ve seminerlere aktif katılım sağlamaktadır.

Mustafa DERECİ

Mustafa Dereci 1967 yılında Rize’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan 2021 yılında emekli oldu. Katılım Bankacılığının Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve

Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma gibi departmanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta’nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

İSFA’da danışma komitesi başkanı olan Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Yaşar YALÇIN

Yaşar YALÇIN 1963 yılında Kahramanmaraş Elbistan’da doğdu, ilköğrenimini Kahramanmaraş’ta, ortaöğretimini ve liseyi Balıkesir’de tamamladı, ardından İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 senesinde mezun oldu ve 1988 senesinde avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazandı.

1988-1993 yılları arasında kendi ofisinde serbest avukatlık yaptı. Serbest avukatlık yaptığı dönemlerde özellikle şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku, icra hukuku ve aile-miras hukuku ağırlıklı olarak çalıştı. Ardından Kuveyt Türk Hukuk Müşavirliği bünyesinde gecikmiş alacakların tahsil ve tasfiyesi ile ilgili bölümde avukat ve yönetici olarak çalıştı. Kuveyt Türk bünyesinden ayrılarak Mutlu Avukatlık Ortaklığı kuruluşunda yer aldı ve bu ortaklıkta Kurucu Ortak olarak 2015 yılına kadar görevine devam etti.

2015 yılında İslâmi finans ve bankacılık alanında çalışmalarda bulunmak ve araştırmalar yapmak amacıyla, sektörden/uygulamadan bir grup bankacı, hukukçu ve ilâhiyatçı ile birlikte İslâmi finans ve bankacılık alanında özel bir danışmanlık şirketi olarak kurulan İSFA İslâmi Finans ve Danışmanlık’ta kurucu ortak olarak yer aldı. Halihazırda Kurucu Ortak, Danışma Komitesi üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Danışma Komitesi İlke ve Esasları

Fon portföyüne kesinlikle alınamayacak para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin ana kriterler aşağıda yer almaktadır.

Faiz sözleşmesi kapsamında kurulan her türlü fon toplama, fon kullandırma, gayrinakdi kredi, reeskont kredisi, repo-ters repo işlemleri ile kaldıraç ihtiva eden finansal işlemler, türev sözleşmesi kapsamında yürütülen geleneksel swap, forward, opsiyon, futures işlemleri, kamu ve özel sektörün ihraç etmiş olduğu her türlü garantili ve sabit bir faiz getirisi vaad eden borçlanma araçları, İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu’nun pay senetleri ile ilgili standartların üzerinde faizli kredi, faizli mevduat ile faiz geliri bulunan işletmelere yapılacak yatırımlar katılım esaslarına uygun değildir. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olmayan yönleri şunlardır:

1. Faiz içermesi,

2. Belirsizlik (Garar),

3. Riskin taraflardan birine yüklenmesi,

4. Kumara benzerlik göstermesi,

5. Taraflardan birinin veya her ikisinin mağduriyetine sebep olabilmesi,

6. İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet göstermesi,

7. Sözleşme konusunun net olmaması,

Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık paylarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır.

TKBB’nin 26.08.2020 tarihli 1 numaralı standardının ilgili maddeleri aynen alınmıştır.

3.1.1. Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir madde yer almamalıdır.

3.1.2. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar (kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil vb. varlıklar) şirketin “toplam varlıkları” ve “piyasa değeri”nden daha büyük olanının %33’ünü; operasyonel zorunluluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlık ve hakları (faizli mevduat, tahvil vb.) şirketin “toplam varlıkları” ve “piyasa değeri”nden daha büyük olanının %33’ünü aşmamalıdır. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın dışında ve zaruret hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

3.1.3. Şirketin mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği, fıkhın öngördüğü ilkelere uygun olmayan işlemlerden elde ettiği mahzurlu gelirler (faiz, gayrı meşru mal satışı vb.), toplam gelirinin %5’ini aşmamalıdır. İnsan haklarını ihlal eden, onurunu zedeleyen ve insanlık değerleriyle asla bağdaşmayan fuhuş, insan ve organ ticareti gibi faaliyetler hiçbir şekilde tecviz edilemez ve bu madde kapsamında değerlendirilemez.

Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık payları dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır.

Hiçbir şekilde faiz veya faize benzeyen bir getiri içermemelidirler. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olabilmesi için her türlü belirsizlikten arındırılmış olmaları, risk paylaşımı esasını içermeleri, haksız kazanca sebebiyet vermemeleri, taraflardan birini veya her ikisini haksızlığa maruz bırakmamaları, dayanak varlıkların alkol ve domuz ürünleri gibi fıkhen yasak olan malların ve faaliyetlerin ticaretini içermemeleri gerekmektedir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.